درباره ما آقای خداوردی عباس نژاد

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

 

آقای خداوردی عباس نژاد

مدیر عامل شرکت گلنوش باختر