فرشید صادقی

مدیر عامل

خداویردی عباس نژاد

عضو هیئت مدیره

یحیی احمد زاده

عضو هیئت مدیره

یعقوب شاهی

عضو و منشی هیئت مدیره

کاظم مرتاض

نایب رئیس هیات مدیره

محسن جعفرلو

عضو هیات مدیره