نوشته شده توسط

شرکت تاک فردوس

موضوع فعالیت : تولید و بسته بندی انواع سالاد ،شوریجات ،ترشیجات ، میوه و سبزی تازه و خشکبار

مدیر عامل : آقای امیر رضا رنجی

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۳۳۸

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۴۶۵

ایمیل:info@sepinood.co

وب سایت :www.sepinood.co

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان صنعتگران ۴ پلاک ۱۰

نوشته شده توسط

شرکت سالار قند حاج داداش

موضوع فعالیت : تولید قند از شکر و بسته بندی قند

مدیر عامل : آقای یحیی  احمدزاده

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۴۸۹

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۴۸۹

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان مبتکران پلاک ۱۰

نوشته شده توسط

شرکت چراغ سبز فرجام

موضوع فعالیت : بسته بندی حبوبات و آجیل و خشکبار

مدیر عامل : آقای محمد آریامند

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۸۱۱

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۸۱۵

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان کارآفرینان ۱ پلاک ۵

نوشته شده توسط

شرکت داراب نوش

موضوع فعالیت : تولید کننده انواع کمپوت میوه، کنسرو لوبیا و رب گوجه

مدیر عامل : آقای بهمن رسولی

تلفن :۵- ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۷۴

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۷۳

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان کارآفرینان ۱ پلاک۱۴

نوشته شده توسط

شرکت آذر لبن شاد

موضوع فعالیت : تولید کننده محصولات لبنی

مدیر عامل : آقای مصطفی اسماعیلی مقدم

تلفن :۹- ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۶۷

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۷۱

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان کارآفرینان ۱ پلاک ۸

نوشته شده توسط

شرکت قند ایلخان

موضوع فعالیت : تولید قند

مدیر عامل : آقای محمد ایلخانی

تلفن :۹- ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۷۷

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۷۶

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان کارآفرینان ۱ پلاک ۶

نوشته شده توسط

شرکت چی چست شیر آذربایجان

موضوع فعالیت : تولید محصولات لبنی و پنیر پیتزا

مدیر عامل : آقای اسفندیار ندری

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۶۱

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۶۲

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان تلاش ۲ پلاک ۹

نوشته شده توسط

شرکت اروم نارک

موضوع فعالیت : تولید نان صنعتی

مدیر عامل : آقای امیر منوچهر

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۸۶۲

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۸۶۱

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه خیابان تلاش ۱ پلاک ۸

نوشته شده توسط

صنایع غذایی اروم بنیان

موضوع فعالیت : تولید مواد لبنی

مدیر عامل : آقای علی دیلمقانیان

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۵۵۵

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۵۵۷

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۱۹ پلاک ۳

نوشته شده توسط

شرکت نقشینه سبز

موضوع فعالیت : تولید انواع سالاد بسته بندی شده

مدیر عامل : آقای سیامک نریمانی

تلفن : ۰۴۴۳۳۷۴۴۴۵۴

فاکس : ۰۴۴۳۳۷۴۴۴۶۶

ایمیل:

وب سایت :

آدرس : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ خیابان ۱۶ پلاک ۶

1 2