مدیر عامل

آقای فرشید صادقی

مدیر عامل شرکت آذر تکنو صنعت


رئیس هیات مدیره

آقای حاج قلی حسینی آلمان آباد

مدیر عامل شرکت آلتین پلیمر


 نایب رئیس هیات مدیره

آقای کاظم مرتاض

مدیر عامل شرکت آذر باطری


 عضو هیات مدیره

آقای یحیی احمد زاده

مدیر عامل شرکت سالار قند حاج داداش


 عضو هیات مدیره

آقای مهندس جمشید الهیاری

مدیر عامل شرکت آذر تکنو صنعت


 عضو هیات مدیره

آقای خداوردی عباس نژاد

مدیر عامل شرکت گلنوش باختر