موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد :
انجام کلیه وظایف و اموری که در قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک صنعتی و آیین نامه اجرایی آن بر عهده شرکت خدماتی می باشد.
انجام کلیه اموری که در ارتقاء کمی و کیفی انجام خدمات عمومی و عمرانی در شهرک صنعتی را در یک روند خود گردان با رعایت مقررات جاری کشور از نظر مالی و اداری فراهم نماید.
تسهیل تعامل واحدهای مستقر در شهرک صنعتی با دست اندرکاران بخش صنعت و اقتصادی کشور و برگزاری نمایشگاه‌ها ، سمینارها، نشست‌های تخصصی و …… در سطح محلی، ملی و بین المللی در جهت رفع نیازهای فنی، مدیریتی، بازاریابی، پژوهشی، خدماتی و …. در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکت خدماتی و مقررات جاری کشور.
انجام کلیه امور ناظر بر حفظ و نگهداری و اداره شهرک صنعتی از قبیل:
حفظ و نگهداری تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب و حفظ و نگهداری فضای سبز، معابر و ساختمان‌های عمومی.
جمع آوری زباله و ضایعات غیر صنعتی و نظافت عمومی شهرک صنعتی.
مرمت و تعمیر، نوسازی و بازسازی ضروری هر یک از تاسیسات و امکانات زیربنایی مذکور.
اخذ هزینه‌های مشترک موضوع ماده (۸) ایین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی.
هماهنگی جهت ارائه هر گونه خدمات از جمله خدمات مخابراتی، اینترنتی، اطلاع رسانی و … که بنا به تشخیص مجمع عمومی شرکت خدماتی برای نگهداری و ارتقاء کمی و کیفی اداره شهرک صنعتی و تسهیل امور مربوط به واحدهای صنعتی لازم و ضروری می‌باشد.
حفاظت فیزیکی از عرصه، ابنیه و تاسیسات شهرک صنعتی بر اساس قوانین و مقررات با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه.
سرمایه گذاری و اخذ تسهیلات بانکی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت خدماتی در راستای قانون و آیین نامه مربوطه.
تبصره : شرکت خدماتی صرفاً در چارچوب موضوع خود فعالیت می‌کند و حق واگذاری زمین یا حق بهره برداری و دخالت در وظایف و اختیارات شرکت را ندارد.