نوشته شده توسط

نصب پلاک

شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره ۲ ارومیه در پیشبرد اهداف و وظایف خود اقدام به نصب پلاک در سر درب واحدهای مستقر در شهرک صنعتی فاز ۲ و فاز ۲ توسعه نمود.

در پی این اقدام سهولت آدرس دهی واحدها و خوانایی محیط شهرک فراهم گردید.