نوشته شده توسط

مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم نیمسال اول شرکت خدماتی شهرک صنعتی ارومیه شماره ۲

بدینوسیله از کلیه واحدهای مستقر در شهرک صنعتی شماره ۲ و شماره ۲توسعه دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه )نوبت دوم نیمسال اول که در ساعت ۱۰ صبح مورخه ۱۸/۰۶/۹۴ در آدرس ارومیه جاده ریحان آباد،شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه ،ساختمان فنی وحرفه ای تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه

بررسی و تصویب گزارش صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره به مجمع عمومی سال ۹۳

قرائت گزارش بازرس شرکت خدماتی در خصوص عملکرد هیات مدیره برای سال مالی ۹۳

تعیین حسابرس طبق ماده ۳۵ از اساسنامه شرکتهای خدماتی برای سال مالی ۹۴

تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج در آگهی شرکت خدماتی

پیشاپیش از حضور و مشارکت شما در این مجمع سپاسگزاریم.