نوشته شده توسط

شانزدهمین همایش ملی صنایع و خدمات سبز

نظر به فراخوان شانزدهمین همایش ملی صنایع و خدمات سبز خواهشمند است درصورت تمایل جهت ثبتنام و تکمیل پرسشنامه حداکثر تا تاریخ ۲۵/۰۸/۹۳ به آدرس (www.doe.ir) مراجعه فرمایید.