نوشته شده توسط

بخشودگی جرائم مالیاتی

به اطلاع واحدهای تولیدی شهرک صنعتی فاز ۲ می رساند نظر به بخشودگی جرایم مالیاتی صاحبان بنگاههای تولیدی، درصورت تمایل از تاریخ ۲۵/۰۵/۹۳ لغایت ۲۵/۱۱/۹۳ درخواست خود را پس از پرداخت اصل بدهی مالیاتی، مبنی بر بخشودگی جرایم به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایید.